Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Távértékesítés tudnivalók

Távértékesítés alatt kizárólag azokat az ügyleteket értjük, amelyek esetében a kereskedő a végfogyasztónak, nem pedig más cégeknek ad el terméket.

Mely értékesítési ügyletek tartoznak az említett távértékesítés alá az uniós szabályok szerint?

Azok az adásvételi szerződések, amelyeket szervezett távértékesítési rendszer keretében kötnek meg, azaz úgy, hogy a kereskedő nem találkozik személyesen a vevővel. Ez a helyzet például akkor, ha a termék értékesítése:

 • az interneten,
 • telefonon (emberi interakció révén vagy emberi interakció nélkül),
 • e-mailben,
 • fax útján,
 • vagy szabványos levél formájában valósul meg.

Nem tartoznak az említett távértékesítés hatálya alá az uniós szabályok szerint a következő termékek:

 • szociális és egészségügyi szolgáltatások,
 • szerencsejáték-ügyletek,
 • pénzügyi, biztosítási és befektetési termékek,
 • ingatlanok és (lakáscélú) bérlemények,
 • személyszállítás (a 2011/83/EU irányelv hatálya alá tartozó néhány kivételes esetet leszámítva),
 • egyes, közhivatalt betöltő személyek, pl. közjegyzők által elkészített szerződések,
 • lakhelyre vagy munkahelyre rendszeresen házhoz szállított élelmiszerek és italok,
 • automatából megvásárolható termékek.

Milyen kötelezettségekkel jár a kereskedőre nézve a távértékesítés?

 • A vevőket a szerződéskötés előtt előzetes tájékoztatásban kell részesíteni.
 • A vevőknek írásbeli megerősítést kell küldeni a szerződésről.
 • Lehetővé kell tenni, hogy a vevő elálljon a szerződéstől.
 • Teljesíteni kell a szerződést, és értékesítés utáni szolgáltatást kell nyújtani (ha a szerződés ezt előírja).
 • Különleges kötelezettségek (előre bejelölt jelölőnégyzetek, hitelkártyadíjak, emelt díjas telefonszámok).

A vevők előzetes tájékoztatása

A távértékesítési szerződés megkötése előtt Önnek - kereskedőként - egyértelmű és közérthető módon a vevő tudomására kell hoznia a következő információkat:

 • az áru, illetve szolgáltatás főbb jellemzői;
 • az Ön azonosító adatai, letelepedési helye szerinti postacíme, valamint e-mail címe éstelefonszáma (ha van);
 • az áru/szolgáltatás teljes - azaz az összes járulékos költséget, így pl. az adókat, a szállítási költséget stb. is tartalmazó – vételára;
 • a fizetés módja, az áru leszállításával, illetve a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos tudnivalók, panaszkezelési eljárások;
 • a kereskedővel a szerződés megkötésekor folytatott kommunikációért a vevőket terhelő díjak , ha ezek a díjtételek meghaladják a rendes díjszabást (pl. emelt díjas telefonszámok használata a telefonon megköthető szerződések esetében);
 • a vevőt megillető elállási jog gyakorlásának feltételei, ideértve a következőket:
  • határidők és eljárások,
  • a vevőt az áru visszaküldéséért terhelő költségek (és a nagyméretű áruk esetében a visszaküldés költségének legalább a - szállítási költség alapján megbecsült - körülbelüli összege),
  • a vevőt az után a szolgáltatás (pl. közüzemi szolgáltatás) után terhelő költségek, melyet az elállási időszak során igénybe vett (ha az illető a szerződés megkötését követően azonnal igénybe veszi a kérdéses szolgáltatást, majd úgy dönt, hogy eláll a szerződéstől);

A 2011/83/EU irányelv I. melléklete szövegpéldákkal szolgál azzal kapcsolatban, hogyan lehet a fogyasztókat tájékoztatni az elállási jog gyakorlására vonatkozó feltételekről.

 • azok a kivételes esetek, amikor nem lehet az elállási joggal élni (lásd pl.: romlandó áruk), illetve az elállási jog elvesztéséhez vezető cselekedetek (pl. a zárt csomagolásban értékesített DVD-k vagy CD-k felbontása),
 • emlékeztetés az áru megfelelőségének szavatolására vonatkozó kötelezettség fennállására,
 • az értékesítés utáni szolgáltatások, illetve a jótállás megléte és feltételei,
 • a vonatkozó magatartási kódexek esetleges elérhetőségével kapcsolatos információk,
 • a szerződés időtartama, továbbá felmondásának feltételei, ideértve azt a legrövidebb időtartamot, amelynek során a fogyasztó kötelezettségei fennállnak,
 • adott esetben a fogyasztó által fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték megléte és az ezzel kapcsolatos feltételek,
 • adott esetben a peren kívüli vitarendezési mechanizmusok igénybevételének lehetősége.
 • Ha Ön webhelyen értékesít terméket, legkésőbb a rendelési folyamat kezdetén azt is a vevő tudomására kell hoznia, hogy:
 • érvényben vannak-e szállítási korlátozások a termékre vonatkozóan, illetve hogy
 • milyen módon fizethet a vevő a termékért.

Hogyan kell a fenti információkat megadnia?

Online értékesítés

Közvetlenül azelőtt, hogy a vevő leadja a rendelését, Önnek egyértelmű és jól látható módon a tudomására kell hoznia a termék főbb jellemzőit, teljes vételárát, a szerződés időtartamát és a szerződés felmondásának feltételeit, valamint adott esetben azt a legrövidebb időtartamot, amelynek során a vevő kötelezettségei fennállnak.

Ezen túlmenően lehetővé kell tennie, hogy a vevő tudomásul vegye, miszerint a termék megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után. Így például ha a megrendelés online történik, a megrendelés leadásának megerősítését szolgáló gombot olyan felirattal kell ellátni, mely a 'Megrendelem és kifizetem' szavakkal megegyező jelentést hordoz.

SMS-ben (vagy hasonló módon) történő értékesítés

Ha az értékesítés módja, az ún. értékesítési csatorna jellege technikailag megnehezíti, hogy Ön kereskedőként a fent ismertetett információk mindegyikéről tájékoztassa a vevőt, jogában áll kevesebb információt megadnia. Ez lehet pl. a helyzet olyan szerződések esetében, melyek megkötésére SMS-ben kerül sor. Minimumkövetelményként ilyen esetekben is tájékoztatnia kell a vevőt a következőkről: a termék főbb jellemzői, az Ön azonosító adatai, teljes vételár, elállási jog, a szerződés időtartama, valamint a szerződés felmondásának feltételei. Ezenfelül olyan hivatkozást is meg kell adnia a számára, amelynek segítségével más forrásból (pl. az interneten) az összes vonatkozó információról tájékozódhat.

Telefonos értékesítés

Ha Ön telefonon értékesíti termékét, a telefonbeszélgetés elején minden esetben tájékoztatnia kell a fogyasztót kilétéről (azonosító adatairól), valamint arról, hogy a hívás kereskedelmi célt szolgál.

A szerződés írásbeli visszaigazolása

Ha Ön a szerződés megkötése előtt nem hozta a vevő tudomására az előírt információkat írásban, tartós adathordozón (pl. levélben vagy e-mailben), akkor legkésőbb a szerződés visszaigazolásakor meg kell adnia ezeket az adatokat.

A visszaigazolást tartós adathordozón (levélben, e-mailben stb.) kell az illetőhöz eljuttatnia, de a visszaigazolást abba személyes postafiókba is elküldheti, amelyhez kizárólag a vevő tud hozzáférni az Ön honlapján.

Önnek a lehető leghamarabb - de legkésőbb az áru leszállításának időpontjában, illetve a szolgáltatás teljesítésének megkezdése előtt - vissza kell igazolnia a szerződést.

Mikor állhat el a vevő a szerződéstől?

Ha Ön az elállási joggal kapcsolatban a szükséges információk mindegyikéről tájékoztatással szolgált, a vevő 14napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, anélkül, hogy ezért többletköltségek terhelnék:

 • áruk esetében a 14 napos időszak akkor veszi kezdetét, amikor a vevő átveszi az árut,
 • szolgáltatások esetében pedig akkor, amikor a szerződés megkötésére sor kerül.
Ha a 14 napos időszak utolsó napja hétvégére vagy állami ünnepre esik, az időszak automatikusan meghosszabbodik, és a legközelebbi munkanapon ér véget.

Ha Ön kereskedőként nem adja meg az előírt információk mindegyikét a vevőnek, az elállási idő 1 teljes évvel meghosszabbodik. Ha ezen az egyéves időszakon belül Ön hiánytalanul a vevő tudomására hozza a szükséges információkat, az elállási időszak ebben az időpontban kezdődik meg.

Mi a teendő, ha a vevő eláll a szerződéstől?

Attól a naptól számítva, hogy értesül arról, miszerint a vevő eláll a szerződéstől, Önnek 14napon belül vissza kell térítenie az illetőnek az általa megfizetett teljes összeget (vagy le kell állítania az összeg kifizetését).

Ön mindaddig visszatarthatja a visszatérítést, amíg vissza nem kapja az árut, vagy amíg a vevő bizonyítékot nem szolgáltat arra vonatkozóan, hogy azt ténylegesen visszaküldte Önnek.

Ki mit fizet?

A vevő viseli az áru visszaküldésének költségét (kivéve ha Ön erről elmulasztotta előzetesen tájékoztatni - ilyen esetben Önnek kell ezeket a költségeket fedeznie).

Az Ön cégének kell állnia a szokványos szállítási költségeket (de ha a vevő nem az alapszolgáltatást választotta, hanem annál drágább (pl. expressz) szállítási módot rendelt meg, akkor az ezzel járó többletköltségeket neki kell fedeznie.)

A vevő kötelezettségei

A szerződéstől való elállást megelőzően a vevő megvizsgálhatja a kérdéses árut, hogy meggyőződjön arról, valóban arról a termékről van-e szó, amelyet meg akart rendelni - ezt azonban csak olyan módon és mértékben teheti meg, ahogy azt az üzletben engedélyeznék a számára.

Ha a vevő a visszaküldést megelőzően használta is az árut, Ön kártalanításra tarthat igényt a használatból eredő értékcsökkenésért.

Az elállási jog gyakorlása szolgáltatási szerződés esetében

Ha a vevő kérésére Ön az elállási időszak letelte előtt kezdte meg nyújtani a megrendelt szolgáltatást - pl. a megrendelt riasztóberendezés beszerelését –, majd a vevő úgy dönt, hogy el kíván állni a szerződéstől, az illetőnek ki kell fizetnie Önnek az elállás bejelentéséig nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

Mikor nem állhat el a vevő a szerződéstől?

Az elállási jogra vonatkozó szabályok alól mindenekelőtt az alábbi esetek jelentenek kivételt:

 • azok a szolgáltatási szerződések, melyek esetében Ön (a vevő hozzájárulásával)maradéktalanul teljesíti a szolgáltatást még mielőtt a vevő úgy dönt, el kíván állni a szerződéstől;
 • romlandó árukra (pl. egyes élelmiszerekre) vonatkozó szerződések;
 • olyan lezárt csomagolású áruk adásvétele, amelyek higiéniai okokból felbontás után nem küldhetők vissza;
 • a vevő által megadott jellemzőknek megfelelően elkészített, illetve egyértelműen a vevőszemélyére szabott áruk adásvétele;
 • lezárt csomagolásban leszállított hang-, illetve képfelvételek vagy számítástechnikai szoftverek, ha a kézbesítést követően a vevő felbontja a csomagolást;
 • hírlapok, folyóiratok és magazinok adásvétele (az előfizetésekre vonatkozó szerződések esetében azonban továbbra is gyakorolható az elállási jog);
 • szálláshely-, vendéglátó-ipari és szabadidős szolgáltatások, autókölcsönzés - feltéve, hogy Ön vállalta a szerződés meghatározott időpontban, illetve időszakon belüli teljesítését.

Az áruk leszállítása

Hacsak a szerződésben másként nem állapodnak meg erről, Önnek kereskedőként a szerződés megkötését követően indokolatlan késedelem nélkül és legkésőbb 30napon belül le kell szállítania a vevőnek az árut.

Ha Ön nem tudja 30napon, illetve a megállapodás szerinti időben leszállítani az árut, a vevő haladékot adhat Önnek.

Ha Ön a póthatáridőn belül sem szállítja le az árut, a vevőnek jogában áll a szerződést felmondani, és visszatérítést kérni.

Kivétel

Azokban az esetekben, amikor a szerződésben kikötött teljesítési határidő betartása alapvető fontosságú (pl. esküvői ruha megrendelése esetében), a vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést.

Önt terheli a kockázat az árukat szállítás közben érő esetleges károsodásokért, kivéve ha a vevő intézte a szállítást, és ő adta ki a megbízást a szállítócégnek. Ha azonban a szállítást az Ön által ajánlott cég végzi, akkor mindig Önt terheli a felelősség azért, ami az áruval szállítás közben történik.

Digitális tartalom

Külön tájékoztatási követelmények vonatkoznak arra az esetre, ha Ön digitális tartalmat - zenei anyagot, videót vagy szoftvert - értékesít az interneten. Ilyen esetben azzal kapcsolatban is informálnia kell a vevőt, hogy:

 • milyen hardveren/szoftverrel futtatható a tartalom (interoperabilitás),
 • hogyan működik a kérdéses tartalom - pl. vonatkoznak-e a használatára földrajzi korlátozások –, illetve hogy lehet-e róla magáncélra másolatot készíteni.

Attól kezdve, hogy a vevő - letöltés vagy streaming (folyamatos adatátvitel) révén, illetve más módon - hozzáférést nyer a tartalomhoz, többé már nem állhat el az Önnel kötött szerződéstől.

Először azonban Önnek lehetővé kell tennie a vevő számára, hogy ebbe kifejezetten beleegyezzen, illetve hogy kijelentse: tudomásul veszi, hogy a letöltés, illetve a streaming megkezdésével elveszti az elálláshoz való jogot.

Önnek a beleegyezés és a tudomásulvétel visszaigazolását bele kell foglalnia a vevőnek küldendő, a szerződést visszaigazoló dokumentumba.

Különleges kötelezettségek

Előre bejelölt jelölőnégyzetek

Az értékesítés során tilos a hozzájárulás feltételezése, vagyis az előre bejelölt jelölőnégyzetek használata. Önnek mindig lehetővé kell tennie, hogy vásárláskor a vevő kifejezetthozzájárulását adja bárminemű járulékos költség felszámolásához. Ilyen költség például a repülőjegy-foglaláskor köthető utazási biztosítás ára.

Fizetési műveletek után felszámolt díjak

Ha Ön bizonyos fizetési módozatok — pl. hitelkártyás fizetés — esetében díjat számol fel a vevőnek, akkor a díj nem haladhatja meg azt az összeget, amennyibe Önnek a fizetés feldolgozása ténylegesen kerül. Egyes országokban a kereskedők egyáltalán nem vethetnek ki díjat a fizetési műveletekre.

Értékesítés utáni telefonos ügyfélszolgálat

Ha Ön telefonos forródrótot működtet a szerződésekkel kapcsolatos vásárlói kérdések és panaszok kezelése céljából, akkor gondoskodnia kell arról, hogy a hívásokra az alapdíjszabás vonatkozzon.

  Forrás: