Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Nyereményjáték részvételi és játékszabályzat

Részvételi és játékszabályzat

A Billzone.eu online számlázó által meghirdetett nyereményjátékok részvételi és játékszabályzata az alábbiakban olvasható.

A Billzone.eu elismeri, hogy a Facebook a nyereményjátékot nem támogatja, és nem kapcsolódik a Facebookhoz.

 1. A játék szervezője:

A Játék szervezője az N-Ware Kft.

 • Székhely: 1139 Budapest, Gömb utca 26.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-921789
 • Adószám: 14825679-2-41

továbbiakban mint Szervező.

 1. Előzmények

Az N-Ware Kft., mint a Billzone.eu online számlázó üzemeltetője nyereményjátékokat szervez, meg a különböző megjelenési felületein: Billzone.eu főoldal, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. A nyereményjátékok részvételi feltételeit jelen játékszabályzatban (továbbiakban: „Részvételi és játékszabályzat”) határozza meg.

 1. A játék időtartama

Szervező a nyereményjáték időtartamát a meghirdetett felületen adja közre: Billzone.eu főoldal, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest.

Szervező a sorsolás és az eredményhirdetés időpontját a meghirdetett felületen adja közre: Billzone.eu főoldal, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest.

 1. A nyereményjátékban résztvevő személyek

A nyereményjátékban részt vehet minden 14. életévét betöltött korlátozottan cselekvőképes, illetve minden cselekvőképes természetes személy, aki megfelel a nyereményjáték részvételi feltételeinek. A nyereményjátékban nem vehetnek részt az N-Ware Kft. alkalmazottai, és ezen személyeknek a jelenleg hatályos, Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 1. A nyereményjáték leírása:

A nyereményjátékban résztvevőknek a Szervező által meghirdetett felületen és módon kell választ adniuk.

A szervező a helyes megfejtést beküldő résztvevők között sorsolással dönt a győztesek személyéről. 

A nyeremény készpénzre és egyéb ajándéktárgyra nem váltható, át nem ruházható és tovább nem értékesíthető, valamint más kedvezményekkel össze nem vonható. Az egyes nyeremények másikra fel nem cserélhetők.

A kisorsolt, de át nem vett, visszamaradt nyereményeket a nyeremény átvételének határidejét követő első nyereménysorsolás hetében a Szervező újból kisorsolhatja. Azok a nyeremények, melyeket a sorsolást követően az átvételre nyitva álló ideig nem vesznek át a nyertesek, azok újbóli kisorsolására Szervező nem kötelezhető.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat és e mulasztás nem róható a Szervező továbbá a lebonyolításban esetlegesen résztvevő bármely más személy terhére.

A Játékos a megfejtés beküldésével elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeket és azokat visszavonhatatlanul és feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, Szervező Őt a Játékból kizárhatja. Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indokolás nélkül kizárjon.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen vele szemben, aki

 1. a) tisztességtelen úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,
 2. b) visszaél más Játékos részvételi adataival,
 3. c) a Játékot bármilyen tisztességtelen eszközzel befolyásolja, vagy erre kísérletet tesz,
 4. d) az Online felületet manipulálja, vagy azt nem rendeltetésszerűen használja, onnan illegálisan adatot tölt le, vagy az oldalt bármely módon feltöri, működésének módosítására törekszik.

Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Játékosok vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 1. Értesítés, Nyeremények átvétele, Ki nem sorsolt nyeremények

a) A Szervező a sorsolást követően tájékoztatja a nyertes Játékost arról, hogy nyert, valamint ezt követően a Nyeremény átvételével kapcsolatos teendőiről.

b) A Szervező jogosult a felületén a nyertes(ek) Játékos keresztnevének feltüntetésére.

c) A kapcsolatfelvétel privátban történik a nyertes Játékossal azért, hogy nyertes Játékos megadja, nyereményét hová kéri postázni.

d) A Szervező a felületen történő értesítést követően maximum három alkalommal ugyanezen csatornákon újra megpróbálja értesíteni a nyertes Játékost három munkanapon belül. Amennyiben a nyertes Játékos nem érhető el a nyeremény sorsolását követő 10 naptári napon belül, a nyeremény az adott nyertes Játékos számára elvész.

e) A Szervező a felületen történő értesítést követően 30 napon belül köteles postázni a nyereményt nyertes Játékos részére.

f) Nyertes Játékos önként küldhet képet magáról az átvett nyereménnyel, amelyet Szervezőnek joga van megjelentetni felületein.