Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Gyűjtőszámla

Mi az a gyűjtőszámla? Mit kell tudni róla?

Gyűjtőszámla fogalma

Gyűjtőszámla kibocsátására akkor kerülhet sor, ha az adóalany ugyanannak a szervezetnek, személynek több ügyletet teljesít. A számlakibocsátási kötelezettséget teljesítheti úgy adóalany, hogy az ügyletekről egy gyűjtőszámlát állít ki.

Teljesülnie kell, hogy az:

  • ügyletek teljesítési napja azonos vagy
  • ügyletek az adott naptári hónapban, illetve a rá vonatkozó adómegállapítási időszakban esedékesek.

JÓ TUDNI:

Az azonos teljesítési napon megvalósult ügyletek tekintetében a gyűjtőszámla kibocsátásáról külön megállapodás nélkül is dönthet a számla kibocsátója.

Számlakiállítás dátuma

A számlakibocsátási kötelezettségnek eleget kell tenni a teljesítés napján, de legkésőbb az attól számított észszerű időn belül. A nem azonos napon teljesített ügyletekről gyűjtőszámla csak akkor bocsátható ki, ha annak alkalmazásáról a felek előzetesen megállapodtak.

A nem azonos napon teljesített ügyletekről kibocsátandó gyűjtőszámla esetén a számla kibocsátására rendelkezésre álló észszerű időt a naptári hónap utolsó napjától, illetve a számlakibocsátásra kötelezett adóalanyra vonatkozó adómegállapítási időszak utolsó napjától kell számítani. Így például: havi bevalló adóalanynak a gyűjtőszámláját – főszabály szerint – legkésőbb a naptári hónap utolsó napját követő 8. napon ki kell bocsátania.

Gyűjtőszámla teljesítési időtartama

a) Gyűjtőszámla legfeljebb naptári hónapnak, illetve a számlakibocsátásra kötelezett adómegállapítási időszakának teljesítéseiről bocsátható ki.

b) Gyűjtőszámla – a felek megállapodásának függvényében – naptári hónapnál, illetve a számlakibocsátásra kötelezett adómegállapítási időszakánál rövidebb időszakra vonatkozóan, például havi bevallónál egyhetes időszakokra is kibocsátható.

Ha a számlakibocsátásra kötelezett nem havi bevalló, az általa kibocsátott gyűjtőszámla csak akkor vonatkozhat egy naptári hónapnál hosszabb vagy eltérő naptári hónapban kezdődő és befejeződő időszakra, ha a gyűjtőszámla nem tartalmaz:

  • Áfa tv. 89. §-a szerinti, vagyis adómentes Közösségen belüli termékértékesítést,
  • olyan szolgáltatásnyújtást, amely az Áfa tv. 37. § (1) bekezdése alá tartozóként a Közösség másik tagállamában teljesül.

FONTOS:

A gyűjtőszámlára nem értelmezhető teljesítési időpont, csak a gyűjtőszámlán szerepeltetett egyes ügyleteknek van teljesítési időpontja. A gyűjtőszámlán az egyes ügyletek teljesítési időpontja mindig szerepeltetendő.

Gyűjtőszámla tartalma

A gyűjtőszámlában az összes számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügyletet tételesen, egymástól elkülönítetten úgy kell feltüntetni, hogy az egyes ügyletek adóalapjai – az alkalmazott adómérték, illetve adómentesség szerinti csoportosításban – összesítetten szerepeljenek.

Egyéb szabályok

Egyebekben a gyűjtőszámlára is a számlára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.