Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

A Billzone.eu rendszer megfelelése az új Számlatörvénynek (23/2014.(VI.30.) NGM rendelet)

Az új Számlatörvény: 23/2014.(VI.30.) Nemzetgazdasági Minisztérium által jegyzett rendelet 2014. július 1-jén lépett hatályba, amelynek a Billzone.eu teljes mértékben megfelel.

A rendelet teljes szövege: 23/2014.(VI.30.) NGM rendelet

Pontokba szedve az alábbi értelmező magyarázatokat fűzzük az egyes megfelelésekhez:

8. §

(1) A számlázó programmal szemben követelmény, hogy a) a számlázó program – a (2)-(4) bekezdésben meghatározott eltérésekkel – kihagyás és ismétlés nélküli, folyamatos sorszámozást biztosítson, és b) a számlázó programot a 11. § szerint bejelentsék.

Billzone.eu: Rendszerünk ahogy eddig is, továbbra is ismétlés és kihagyás nélkül, sorfolytonosan történik a sorszámozás. Az egy számlatömbön belüli sorszámozás mindig egynél kezdődik és megszakítás nélkül, sorfolytonosan halad előre (pl.: az első számla sorszáma pl.: BLF0001). A számlák sorszámát a rendszer automatikusan generálja sorfolytonosan, így azt a felhasználó nem tudja befolyásolni vagy módosítani. A rendszer a kiállított számlák sorszámát adatbázisban tárolja sorfolytonosan.

(2) A számlázó programnak az adóalany nem magyarországi adószámán történő számla kibocsátásához a belfölditől elkülönített sorszámtartományt kell biztosítania.

Billzone.eu: A rendszer alkalmas több számlattömb kezelésére, azokon belül pedig rögzíthető alapértelmezett deviza és nyelvi sablon. 

(3) A sorszámozás folyamatossága nem sérül, ha a) a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok belső, egymás közötti kapcsolataiban a számlának nem minősülő egyéb számviteli bizonylat kibocsátása, és b) a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok külső, harmadik személlyel szembeni kapcsolataiban a számla kibocsátása azonos sorszámtartományon belül történik.

Billzone.eu: A rendszerben a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok is külön sorszámtartományú számlatömbben számlázhatnak. 

(4) A sorszámozás folyamatossága nem sérül akkor sem, ha a számla, az Áfa tv. 165. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, valamint egyéb, az Áfa tv. tárgyi hatálya alá nem tartozó ügyletről kibocsátott számviteli bizonylat kibocsátása azonos sorszámtartományon belül történik.

Billzone.eu: A rendszerben az O ÁFA kulcs (ÁFA hatályán kívüli ügyletek) használata a többi ÁFA kulcshoz hasonlóan a sorfolytonos számozással rendelkező sorszámtartományú számlatömbben történik.  

9. §

(1) A számlázó programot fejlesztőként, forgalmazóként értékesítő adóalany köteles az általa értékesített számlázó programot annak neve, azonosítója, a vevő neve és az értékesítés időpontja szerint nyilvántartani.

Billzone.eu: Online rendszerünk mind az adminisztrációs, mind az ügyfél felületen megjelenített 'Elszámolások listája' oldalon a fent elvárt adatok alapján nyilvántartást vezet.

(2) A számlázó program fejlesztője, forgalmazója a számlázó programot kizárólag adóalanynak értékesítheti, aki vagy amely köteles az értékesítést megelőzően adóalanyiságát igazolni. A számlázó program fejlesztője, forgalmazója köteles a számlázó program értékesítéséről kibocsátott számlán feltüntetni a számlázó programot beszerző adóalany adószámát.

Billzone.eu: Online rendszerünkbe kizárólag azonosítás után (adószám, cégjegyzékszám megadása) lehet regisztrálni. Online szolgáltatásunk számlázásakor a számlán minden esetben feltüntetjük vevőink adószámát.

10. §

(1) A számlázó program értékesítésekor, rendelkezésre bocsátásakor az értékesítő, rendelkezésre bocsátó köteles a vevő, felhasználó részére átadni vagy egyéb módon rendelkezésére bocsátani a számlázó program fejlesztője által készített, magyar nyelvű felhasználói dokumentációt, valamint tájékoztatnia kell a vevőt, felhasználót a számlázó program nevéről és azonosítójáról.

Billzone.eu: Felhasználói kézikönyvünk elektronikus formában található meg, amely letölthető az alábbi helyről:

Billzone.eu Letölthető dokumentumok

A program neve: Billzone.eu online számlázó 

Azonosító: online számlázó szolgáltatás esetében nem írja elő a rendelet az azonosító számot.

(2) Az (1) bekezdés szerinti dokumentációnak tartalmaznia kell a számlázó program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást és a számlázó program valamennyi funkciójának ismertetését. A számlázó program kizárólag a dokumentációban szereplő funkciókat hajthatja végre.

Billzone.eu: A rendszer Felhasználói dokumentációja teljeskörű leírást nyújt képekkel illusztrálva azokat. 

A rendszer kizárólag a dokumentációban ismertetett funkciókat hajtja végre. Továbbá a törvényalkotó szándékát erősebben nyomatékosítva: rendszerünkben semmilyen módon nem lehet manipulálni a bizonylatok keltezését, az időpecsétet tőlünk független szolgáltató helyezi el számláinkon. 2023.11.10-től a billzone.eu átállt a NAV hash kód alkalmazására az időpecsét helyett. A számla PDF-ből képzett NAV hash kód továbbküldésre kerül a NAV részére megőrzésre. 

(3) A számlázóprogram funkcióinak módosítása esetén az értékesítő, rendelkezésre bocsátó köteles gondoskodni arról, hogy a vevő, felhasználó rendelkezésére álljon az (1) bekezdés szerinti dokumentáció funkciómódosítást leíró kiegészítése, módosítása.

Billzone.eu: A Felhasználói dokumentáció verziókiadásonként frissül, a dokumentáció nevében található verziószámozás alapján követhetők a dokumentum verziók.

(4) A számlázó programot használó adóalany az (1) bekezdés szerinti dokumentációt, valamint annak (3) bekezdése szerinti valamennyi kiegészítését, módosítását az ezen számlázó programmal kibocsátott számlában áthárított adó megállapításához való jog elévüléséig köteles megőrizni. Az adóalany ezen megőrzési kötelezettségének elektronikusan is eleget tehet.

Billzone.eu: Felhasználói kézikönyvünk kizárólag elektronikusan érhető el, amely letölthető az alábbi helyről: 

Billzone.eu Letölthető dokumentumok

(5) A (2) és a (4) bekezdésben a dokumentáció tekintetében meghatározott kötelezettségek vonatkoznak a saját fejlesztésű programot használó adóalanyra is.

Billzone.eu: Az N-Ware Kft. (mint a Billzone.eu fejlesztője és üzemeltetője) önmagával szemben is alkalmazza a rendelet vonatkozó pontjait. 

FIGYELEM: 2014. október 1-jén hatályba lépő pontok!

11. §

(1) Az adóalany köteles az általa használt számlázó program a) nevét, azonosítóját; b) fejlesztőjének nevét, és - ha van - adószámát; c) értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát; d) beszerzésének, használata megkezdésének vagy - saját fejlesztésű program használata esetén - a rendeltetésszerű használatbavételének időpontját a d) pont szerinti időpontot követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni. (2) Az adóalany köteles a használatból kivont számlázó program a) (1) bekezdés szerinti adatait; b) használatból történő kivonásának időpontját a program használatból történő kivonását követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.

Billzone.eu: Ez a pont nem vonatkozik a Billzone.eu-ra, mert ez a hagyományos számlázó programokra vonatkozik, nem online számlázókra.

12. §

Az adóhatóság jogosult a számla kiállításának folyamatát úgy is ellenőrizni, hogy felügyelete alatt a számla kiállítója - próbajelleggel - bocsát ki számlát.

Billzone.eu: A rendszer bármikor elérhető internet kapcsolat segítségével, így egy adóhatósági ellenőrzés alkalmával nincsen akadálya próbaszámla kiállításának.

13. §

(1) Az online számlázó rendszert használó adóalany - a 11. § (1) bekezdésétől eltérően - köteles a) az online számlázó rendszer nevét és elérhetőségét; b) az online számlázási szolgáltatást nyújtó nevét, adószámát; c) az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdetét követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.

(2) Az online számlázó rendszert használó adóalany - a 11. § (2) bekezdésétől eltérően - köteles a) az (1) bekezdés szerinti adatokat; b) az online számlázási szolgáltatás igénybevétele befejezésének időpontját az online számlázási szolgáltatás igénybevétele befejezését követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.

Billzone.eu: Az online számlázó bejelentéséről bővebben vonatkozó blogcikkünkben olvashatnak:

Online számlázó program bejelentése

- Billzone.eu vonatkozásában a bejelentés tartalma:
  • az online számlázó rendszer neve: Billzone.eu online számlázó
  • elérhetősége: http://www.billzone.eu
  • az online számlázási szolgáltatást nyújtó neve: N-Ware Kft.
  • adószáma: 14825679-2-41
  • az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját: Billzone.eu rendszerben történő cégregisztráció időpontja. (A cégregisztráció dátuma megtalálható a Céges beállítások / Alapadatok / Általános adatok / Cégadatai oldalon).
    • saját fejlesztésű rendszer: N (nem).
- Nyomtatvány:
  • Nyomtatvány neve: SZAMLAZO
  • Nyomtatvány elérhetősége és letöltési lehetősége a NAV oldalán.
  • Nyomtatvány példa kitöltése a Billzone.eu számlázó programot vonatkozóan:
Billzone_nav_nyomtatvany_online-szamlazo-bejelentese_pelda Nyomtatvány példa kitöltése