Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Meddig kell kibocsátani a számlát?

Meddig kell kiállítani egy számlát? Mit jelent az ésszerű határidőn belül? Mi történik előleg esetében? Meddig kell kiállítani a számlát fordított adózáskor vagy időszakos elszámoláskor? Mulasztás esetén mekkora bírságra lehet számítani?

Főszabály szerint

Az ÁFA törvény 163. § (1) pontja szerint a számlát az ügylet teljesítéséig, de legfeljebb az attól számított észszerű időn belül ki kell bocsátani.
Kivételek alá nem tartozó esetekben, amelyben a számla áthárított adót tartalmaz vagy annak áthárított adót kellene tartalmaznia: 8 napon belüli számlakibocsátási kötelezettséget jelent.

Az Áfa tv-ben meghatározott észszerű időt figyelembe véve:
1. az ügylet Áfa tv. szerinti teljesítéséig az ellenérték készpénzzel vagy készpénzhelyettesítő fizetési eszközzel megvalósuló megtérítésekor a számlát haladéktalanul ki kell bocsátani, feltéve, hogy:
* a termékértékesítés nem Közösségen belüli adómentes termékértékesítés,
* a szolgáltatásnyújtás nem felel meg a 6. pontban foglaltaknak,
* az ellenérték adót is tartalmazó összegét nem az Art. szerinti automata berendezés használatával térítik meg az adóalanynak. A kivételek körébe tartozó esetekben a számla kibocsátását főszabály szerint, 8 napon belül kell teljesíteni.

2. Az olyan előlegről – amelynek összege nem a 6. pontban foglaltak szerinti szolgáltatásnyújtás ellenértékébe számítható be, és – amelynek a megfizetése készpénzzel, vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történik, a számlát haladéktalanul ki kell bocsátani.

3. Az olyan termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetében, amelynek az ellenértékét az 1. pontban foglaltaktól eltérően – azaz vagy nem készpénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel, vagy a teljesítést követően – térítik meg, és a számla áthárított adót tartalmaz, illetve áthárított adót kellene tartalmaznia, a számlát a teljesítéstől számított 8 napon belül – vagyis legkésőbb a 8. napon – ki kell bocsátani.

4. Az olyan előlegről, amelyet nem készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel térítenek meg, és a számla áthárított adót tartalmaz, illetve áthárított adót kellene tartalmaznia, a számlát az előleg megszerzésétől számított 8 napon belül ki kell bocsátani.

5. A Közösségen belüli adómentes termékértékesítésről a számlát legkésőbb a teljesítés hónapját követő hónap 15. napjáig kell kibocsátani.

6. Az olyan szolgáltatásról, amely az Áfa tv. 37. § (1) bekezdése alapján másik tagállamban teljesül, és amely után az adófizetési kötelezettség a szolgáltatás igénybevevőjét terheli, a számlát legkésőbb a teljesítés hónapját követő hónap 15-éig kell kibocsátan.

Előleg esetében

A számlát az előleg kézhezvételéig, jóváírásáig vagy megszerzéséig kell kibocsátani. 

Fordított adózás esetében

A fordított adózás alá tartozó ügyletekben nincs áthárított áfa, így az ilyen ügyletekre a 8 napos határidő nem vonatkozik. A számlakibocsátás ésszerű határidejét azonban ez esetben is be kell tartani. A fordított adózás szabályai szerint a számlabefogadónak, aki egyúttal az adó befizetője is, adófizetési kötelezettségét az Áfatörvény 60. §-ában előírtak szerint, de legkésőbb a teljesítést követő hónap 15. napját magában foglaló bevallásban számla nélkül is teljesítenie kell.

Időszakos elszámolás esetében

Az elszámolási időszak utolsó napjától számított 8. napig kell kibocsátani a számlát.  

Mikortól van érvényben?

A 8 napos számlakibocsátási kötelezettség 2020.07.01-jétől lépett érvénybe. Ezt megelőzően a 8 nap helyett 15 napos határidő vonatkozott a számlakibocsátásra. 


Szankció

Az adóhatóság mulasztási bírságot szabhat ki abban az esetben, ha a számla késedelmesen került kiállításra. Adózónak kötelessége mindent megtennie annak érdekében, hogy a számlát a kötelező határidőig kiállítsa. Amennyiben bizonyítani tudja, hogy rajta kívül álló okok miatt történt a késlekedés, abban az esetben a NAV mérlegelési jogkörrel bír.